والسلام نامه تمام

من با تو به کار جان فروشی                             کار تو همه زبان فروشی

من مهر تو را به جان خریده                              تو مهر دگر کسی گزیده

گر با دگری شدی هم آغوش                            ما را به زبان مکن فراموش

غم در دل من چنان نشاندی                            کازرم در آن میان نماندی

 چون عشق تو در من استوار است                   با صورت تو مرا چه کار است

عشق تو رقیب راز من باد                                زخم تو جگر نواز من باد

با زخم من ار چه مرحمی نیست                       چون تو به سلامتی غمی نیست

گر من شدم از فراق رنجور                                باد از تو فراق چون تویی دور

هر سر که شد مطیع رایت                               انداخته باد زیر پایت

/ 8 نظر / 18 بازدید
سارا

... هزاران حرف و گلویی پر از درد, از بغض نترکیده...!!!

مریم

جایی بنویس هیچ کس دوبار زندگی نکرده است وان را هر روز بخوان پیش مام بیایید

الف

سلام. اگه این شعر هم مال خودت باشه باید بهت تبریک گفت. [دست]

مریم

بروزم با مطلبی راجب صادق هدایت

بهار

عزیزم دلم اندازه یه دنیا گرفته میدونی؟

بهار

صبح یه دفعه با یه جمله که نمیدونم تو خواب بود یا بیدار از خواب پریدم "او که این کفر از دل خسته شنید و دم نزد، او خدا بود." چند خط دیگه خودم بهش اضافه کردم که بعداَ واست سند میکنم.