پست های ارسال شده در خرداد سال 1384

من / عشق<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> پاك                  يعني سرزمين                      لحظه يعني                                 بيداد عشق                                    من باختن                                                          عشق جان                                                                        يعني زندگي                                                                             ليلي و قمار                                                                                مجنون در                              عشق ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 2 بازدید